• Yazdır
  • e-Posta

PMD Pnömatik Kombine Hassas Ekim Makinas?  • Ayçiçe?i
  • M?s?r
  • Fasülye
  • Nohut
  • So?an
  • Soya Fasülyesi
  • Pancar
  • Yer F?st???

 

gibi tohumlu sebzelerin hassas ekimini gerçekle?tirebilece?iniz, pnömatik kombine ekim makinas?d?r.

 

Ekim üniteleri üniversal tipte imal edilmi? olup, iste?e ba?l? olarak a?a??da belirtilen ?ekillerde monte edilir:

PANCAR EKlM DÜZEN? Bu sistemin en büyük özell??i ek?m derinli?ini sabit bir ayarda tutmakt?r. Ekici plaka üzerindeki pancar tohumlar?n?n zaman?nda ve uygun ?ekilde plaka üzerinden ayr?l?p ekim yata??na dü?mesini sa?lamak amac?yla vakum hücresi üzerine emi? gücüne orant?l? bir bas?nç uygulamak üzere, bas?nçl? üfleme sistemine sahiptir.

ANIZLI EKIM DÜZEN? Bu düzende, üniversal ekim ünitesi üzerine ekim balatas?n?n önüne ba?lanan ve an?z kal?nt?lar?n? parçalayarak yeterli ekim derinli?ine ula?abilecek ?ekilde topra?? i?leyen çift disk sistemi yerle?tirilmi?tir.

?R? TOHUMLU B?TK? EK?M DÜZEN? M?s?r, yer f?st???, soya fasülyesi, ayçiçe?i gibi iri tohumlu bitkiler iç?n kullan?lan bu ekim düzeninde ekim ünitesi istenilen maksimum derinli?e ekim yapabilme olana??n? sa?layan yayl? ve s?n?rs?z kademeli bir bask? düzeni mevcuttur.
Teknik Özellikler


Aspiratör Max 130 mbar emi? gücünü sessiz olarak sa?layacak ?ekilde imal edilmi?tir. Dü?ük motor devrinde yüksek emi? gücü sa?layarak yak?t tasarrufu sa?lar. Çok iri taneli tohumlar? rahatl?kla eker. Hava ç?k?? yönü arkaya do?ru imal edildi?inden toz ilaçlama yap?lan tohumlar?n ekiminde ilac?n sürücüye zarar vermemesini sa?lar.

Üç Nokta Ask? Sistemi Her tip traktörde ?aft?n kesilmeden kullan?labilmesi için traktör yan kol ba?lant?lar? 5'er cm. arayla üç kademeli yap?lm??t?r.

?aft serbest dönü?lü, kavramal?d?r. Ekim s?ras?nda tarla ba?? dönü?lerindeki gaz k?sma esnas?nda fan dönmeye devam eder ve  olu?abilecek motor fren yükünü aspiratör kay???na yans?tmadan üzerine al?r. Böylece; kay???n ve traktör kuyruk mili üzerindeki di?lilerin ömrü uzamaktad?r.

Hareket ?letim Düzeni Hareket iletim tekerinden al?nan hareketi zincir di?liler vas?tas? ile ekim ünitelerine iletir. 2 ile 77.5 cm s?ra üzeri ayar serbestli?ine sahiptir. Di?er pnömatik ekim makinalar?ndan farkl? olarak sadece firmam?z imalatlar?nda bulunan mafsall? hareket iletim tekerleri mevcuttur. Böylece; uygun ?artlarda ekim haz?rl??? yap?lamayan tarlalarda bile, kesintisiz hareket ileterek  sabit olan sistemlere göre daha emniyetli bir ekim olana?? sa?lar. Tarladaki engebelerden olu?acak ekim derinli?i farkl?l???n? ortadan kald?rarak tek düze ekim derinli?ini sa?lar.

Teknik Özellikler
4 S?ral?
5 S?ral?
6 S?ral?
Maksimum S?ra Aral???
80 cm
50 cm
70 cm
Minimum S?ra Aral???
25 cm
25 cm
25 cm
Tohum Miktar?
36 dm3
30.6 dm3
30.8 dm3
Gübre Depo Kapasitesi
92.2 dm3
92.2 dm3
92.2 dm3
Güç
45 HP
45 HP
50 HP
H?z
4-8 km/h
4-8 km/h
4-8 km/h
Uzunluk
2018 mm
2018 mm
2018 mm
Geni?lik
2900 mm
2900 mm
3800 mm
Yükseklik
1620 mm
1620 mm
1620 mm
A??rl?k (Gübre Te?kilats?z)
675 kg
800 kg
880 kg
A??rl?k (Gübre Te?kilatl?)
845 kg
970 kg
1080 kg
 

Yeni tasarlanan,  anıza akim düzeneği takılabilen Hassas Ekim Makinamızı gördünüz mü?

 


 

ÇKA Mal alım ihalesi yapılacaktır. İlgili duyuruya  buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Site İçinde Arama